Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Eitt avslag og ei fraråding til vasskraftverk i Bø kommune i Telemark

Del

Midt-Telemark Energi AS har søkt om løyve til Nye Oterholtfoss kraftverk og interimsstyre for Herrefoss har søkt om løyve til Herrefoss kraftverk i Bøelva, i Bø kommune i Telemark. NVE rår Olje- og energidepartementet til ikkje å gje løyve til byggje Nye Oterholtfoss kraftverk. Samstundes har NVE avslått søknaden om å byggje Herrefoss kraftverk.

Nye Oterholtfoss kraftverk og Herrefoss kraftverk er planlagde som elvekraftverk med årleg produksjon på høvesvis 42,1 GWh og 16,2 GWh. Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka.

Nye Oterholtfoss kraftverk NVE har gjort ei vurdering av fordelar og ulemper ved planlagde Nye Oterholtfoss kraftverk og meiner at dei negative effektane for fisk, elvemusling, friluftsliv, landskap og kulturmiljø samla er store vurdert opp mot planlagt produsert kraft. NVE har lagt særleg vekt på at redusert vassføring vil vere negativt for gyte- og oppvekstområde for laks og aure, og for elvemuslingbestanden. Det er vurdert som sannsynleg at storaure frå Norsjø nyttar planlagt utbygd strekning som gyte- og oppvekstområde. NVE har også vektlagt verdien av Bøelva og Oterholtfossen for kultur- og landskapsopplevingar, rekreasjon og ulike friluftslivaktivitetar.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga av Nye Oterholtfoss kraftverk.

Herrefoss kraftverk

Når det gjeld Herrefoss kraftverk har storaure, elvemusling og fiskeinteressene i Bøelva vore sentrale tema i NVE si vurdering av prosjektet. NVE meiner at dei negative verknadane for desse er store, vurdert opp mot planlagt produsert kraft.

Etter ei samla vurdering meiner NVE at nytten av tiltaka ikkje er større enn ulempene tiltaka fører med seg.

Les meir om innstillinga til Nye Oterholtfoss kraftverk her:
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=7153&type=V-1

Les meir om avslaget til Herrefoss kraftverk her:
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=6837&type=V-1

Nærmare informasjon:

Avdelingsdirektør Rune Flatby
tlf. 22 95 90 88 / 416 78 203

For info om Nye Oterholtfoss kraftverk
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen
tlf. 22 95 92 90 / 908 50 206

For info om Herrefoss kraftverk
Seksjonssjef Småkraft Øystein Grundt
tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom