Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Eit løyve og eit avslag til småkraftverk i Nissedal kommune i Telemark

Del

NVE gjev løyve til Støyldalen kraftverk i Håtveitåi, medan søknad om Klovefoss kraftverk i same vassdrag vert avslått.

Støyldalen kraftverk vil produsere om lag 8 GWh/år i eit middels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 400 husstandar. Klovefoss kraftverk kunne produsert om lag 5 GWh/år.

Sentralt tema i NVE si vurdering er landskap og inngrepets omfang. Bortfall av ein markert foss og stort inngrep knytt til røyrtraseen for Klovefoss kraftverk er forhold som veier tungt i NVE si vurdering. Området rundt Støyldalen kraftverk ligg meir utilgjengelig til. Det er registrert to viktige naturtypar i området. Den eine, ei viktig slåttemyr, er ein utvald naturtype. NVE meiner at med ein endra røyrtrasé og vilkår knytt til utføring av anleggsarbeid, vil naturtypane ikkje bli nemneverdig skadelidande.

Les meir om kraftverka:

Støyldalen kraftverk

Klovefoss kraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 22 95 93 89 / 901 98 216
Sakshandsamar Kristine Naas, tlf. 22 95 97 66

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom