Samferdselsdepartementet

Eit desentralisert Statens vegvesen for framtida

Del

- Statens vegvesen gjennomgår store endringar for å tilpasse seg framtidas arbeidsoppgåver. Dagens regioninndeling vert bytta ut med divisjonar med ansvar for ulike fagfelt. No har vi avgjort kvar hovudkontora for dei nye fagdivisjonane skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eige forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss. Med dette gjennomfører vi ei av dei største utflyttingane av statlege arbeidsplassar frå Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er til stades i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD
Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD

Statens vegvesen har lagt retningslinjene for statlege arbeidsplassar til grunn for arbeidet med lokaliseringa av divisjonskontora.

Den største endringa kjem i Oslo, der talet på tilsette i Vegdirektoratet, øvste nivå i Statens vegvesen, vil reduserast betydeleg. Av dei tilsette i divisjonane er det berre dei som har oppgåver med stadleg binding til Oslo som vert lokalisert i hovudstaden.

Vidare vert det regionale leddet av dei to divisjonane Veg og Transport og samfunn lokalisert der dagens regionvegkontor er plassert: Leikanger, Bodø, Molde, Lillehammer og Arendal. Dette leddet vil sørge for god samhandling mellom lokale og regionale aktørar og styresmakter på ein god måte.

- Vi sørger med dette for at Statens vegvesen framleis er på plass i heile landet. Vi bygger òg vidare på eksisterande fagmiljø. Med ein samferdselssektor i enorm utvikling og eit mål om mest mogleg igjen for pengane, er vi avhengige av at "det nye Statens vegvesen" fortsatt er i stand til å levere god og effektiv vegbygging, seier samferdselsministeren.

Imponert over dei tilsette

Statens vegvesen står i fleire store endringar samstundes. Administrasjonen av fylkesvegane og tilsette skal overførast til fylka. Det er kartlagt at Statens vegvesen har brukt om lag 1850 årsverk på å forvalte fylkesvegane på vegne av fylka. Denne overføringa skal vere på plass innan 1. januar 2020.

Vegvesenet jobbar òg med ny struktur på trafikant- og køyretøyområde, der dei foreslår å redusere talet på trafikkstasjonar. For å kunne oppretthalde eit godt tilbod i heile landet treng regjeringa fleire konkrete forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod. Difor  har samferdselsministeren bede Statens vegvesen om ytterligare vurderingar av avbøtande tiltak der ny struktur gir lengre reiseveg for publikum. I tillegg kjem denne omorganiseringa.

- Endringane har mykje å bety for mange menneskje. Eg er særs imponert over måten dei tilsette og leiinga har takla desse prosessane. Eg trur og håpar alle kjem styrka ut av desse endringane og vil vere stolt av sin arbeidsplass og i åra som kjem, seier Dale. 

Fordeling av kontora

Dei nye divisjonshovudkontora er fordelt slik på dei ulike stadene:

Tromsø – Divisjon Veg
Trondheim – Divisjon Transport og samfunn
Bergen – Divisjon Utbygging
Arendal – Divisjon Trafikant- og køyretøy
Drammen – Divisjon IT
Moss – Divisjon Fellesfunksjoner

Det regionale leddet av dei to divisjonane Veg og Transport og samfunn vert lokalisert der dagens regionvegkontor er plassert: Leikanger, Bodø, Molde, Lillehammer og Arendal. Dette leddet vil sørge for god samhandling mellom lokale og regionale aktørar og styresmakter på ein god måte.

Hele omstillinga skal i utgangspunktet vere gjennomført innan utgangen av 2022.

Bilder

Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD
Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange11.7.2019 15:12:42 CESTPressemelding

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom