Samferdselsdepartementet

Eit betre busstilbod for passasjerane

Del

- Vi ønsker å legge til rette for eit godt kollektivtilbod for folk flest. Om nokon ønsker å bygge ut betre kollektivtrafikk, skal ikkje politikken sette hinder for dei. Vi liberaliserer og bryt monopol. No endrar vi reglane for etableringa av kommersielle bussruter og gjer det mogleg for fleire å etablere ekspressbussrutar. Det kan gi betre, hyppigare og billigare buss, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Denne lovendringa opnar opp for ein meir liberal ekspressbusspolitikk. Det gjev moglegheit til å utfylle det lokale kollektivtilbodet med kommersiell busstransport.

For å drive kommersiell busstransport er det fortsatt krav om ruteløyve. Det vil si at dei som betener bussruta må fortsatt oppfylle krav til god vandel, økonomi og fagleg kompetanse. For å opprette ein kommersiell bussrute må lengda på ruta vere over 80 kilometer ein veg.

Dei kommersielle flybussane, der passasjerane anten går av eller på ved ein flyplass, vil få løyve utan noko nedre kilometergrense.

Lovendringa er ei tilpassing til regionreforma. I dag vert løyver til kommersielle bussruter som kryssar fylkesgrenser berre behovsprøvd i høve til lokale ruter som fylkeskommunane kjøper. Etter framlegget til lovendring vil kommersielle ruter over ein viss avstand få løyve utan nokon form for behovsprøving uavhengig av om ruta kryssar ein fylkesgrense eller ikkje. Endringa vil gjere det mogeleg å føre ein likearta og liberal ekspressbusspolitikk over heile landet, uavhengig av innføringa av nye utvida fylkesgrenser.

Les meir: Prop. 69 L (2018-2019) Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

Bilder

Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny postlov: Post annankvar dag i vekedagane – økonomisk støtte til omstilling i distriktsaviser i ein overgangsperiode10.4.2019 10:23:20 CESTPressemelding

- Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør. I den nye postloven foreslår difor regjeringa å innføre postomdeling 2,5 dagar i veka. Samstundes ser vi at endringa kan vere utfordrande for aviser i distrikta. Regjeringa vil utvide ordninga med statleg kjøp av avisdistribusjon og auke mediestøtta for å leggje til rette for omstilling og digitalisering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ny postlov: Post annankvar dag i vekedagane – økonomisk støtte til omstilling i distriktsaviser i ein overgangsperiode10.4.2019 10:05:25 CESTPressemelding

- Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør. I den nye postloven foreslår difor regjeringa å innføre postomdeling 2,5 dagar i veka. Samstundes ser vi at endringa kan vere utfordrande for aviser i distrikta. Regjeringa vil utvide ordninga med statleg kjøp av avisdistribusjon og auke mediestøtta for å leggje til rette for omstilling og digitalisering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Endringar i regelverket for drosjer: Eit betre drosjetilbod for kundane10.4.2019 10:04:48 CESTPressemelding

- Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Vi forslår difor no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og større valfridom for kundane. Dette er viktige skritt mot morgondagens mobilitet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom