Lederne

EFTA/EØS pålegger ikke Norge å bruke Super Puma-helikopteret

Del

Norske medier rapporterte for noen uker siden at EFTAs overvåkingsorgan ESA påla norske myndigheter og oljeselskaper å gjeninnsette Super Puma-helikoptermodellen som havarerte på Turøy 29. april, hvor 13 mennesker omkom, før den endelige havarirapporten foreligger. Dette avkreftes nå i et brev fra EFTA.

- Nyheten opprørte naturlig nok både oljearbeidere, deres familier, fagforbund og mange andre. Blant annet på bakgrunn av dette ba Lederne om et møte med samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet som ble gjennomført 24. august, sier organisasjonen Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Han er svært fornøyd med at EFTA nå setter en stopper for spekulasjonene.

Brev til EFTA
Det avgjørende spørsmålet var hvorvidt norske myndigheter kunne avvise et eventuelt internasjonalt pålegg om å gjeninnsette helikoptermodellen som havarerte ved Turøy.

Departementets politiske ledelse stadfestet på møtet at norske myndigheter har anledning til å avvise et pålegg om å benytte helikoptermodellen. Det kom likevel meldinger i norsk presse om at det motsatte kunne være tilfelle, og Lederne sendte derfor et brev til EFTAs ledelse for å få dette avklart.

Her er brevet fra Lederne til i EFTA/ESA:
«Det verserer nyheter i norsk presse for tiden hvor det heter at EFTA/ESA gjennom EØS-avtalen presser Norge til å akseptere at Super Puma-helikoptermodellen som havarerte ved Turøy 29.april i år, skal settes i trafikk igjen. Dette skal angivelig skje før den fullstendige havarirapporten foreligger. Riktignok mener EASA at man har funnet årsaken til ulykken, men det sies ikke noe om hvilke utbedringer som skal foretas, tidsperspektivet for dette osv.

Hvis dette medfører riktighet, finner vi, andre organisasjoner og ikke minst de mannskapene som er avhengige av helikoptertransport for å komme seg til og fra jobb på norsk sokkel, det sterkt foruroligende at denne stigmatiserte helikoptertypen kreves satt i trafikk igjen nå.

Lederne ønsker derfor å sjekke ut om det medfører riktighet at norske myndigheter må godta at den aktuelle Super Puma-modellen settes i trafikk igjen, alternativt i hvilken grad norske myndigheter kan avvise et eventuelt EØS-pålegg om dette.»

Her er svaret fra EFTA, undertegnet av Astridur Scheving Thorsteinsson, deputy director internal market affairs directorate:
«Det eksisterer en forordning (EF) nr 216/2008 om felles regler for sivil luftfart, og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå som er innlemmet i EØS-avtalen. Denne forskriften er referert til som «grunnforordningen» (eller «BR»). Grunnforordningen har blitt innlemmet i Norges nasjonale rettsorden.

I henhold til artikkel 14 (1) i grunnforordningen, skal bestemmelsene i BR ikke hindre en medlemsstat fra å umiddelbart reagere på et sikkerhetsproblem som omhandler et produkt, en person eller en organisasjon dersom dette oppstår. Som fastsatt i artikkel 14 (1) av loven, skal medlemsstaten straks varsle European Aviation Safety Agency ( `EASA» eller» Byrået «), Kommisjonen, (i Norges tilfelle, EFTAs overvåkningsorgan) og andre medlemsstater om tiltak og om grunnene til disse.

I henhold til artikkel 14 (2) i grunnforordningen, skal Byrået vurdere om sikkerhetsproblemet kan løses innenfor de fullmakter som er tillagt det i henhold til artikkel 18 (d) i grunnforordningen, og hvis så, iverksette nødvendige tiltak. Dersom Byråets konklusjon er at sikkerhetsproblemet ikke kan løses i henhold til artikkel 18 (d) i BR, skal det utstedes en anbefaling i samsvar med artikkel 18 (b) i BR, om hvorvidt BR eller dens gjennomføringsregler bør endres, og om de varslede tiltakene bør trekkes tilbake eller opprettholdes. Dersom mindre vesentlige elementer i loven skal endres, og hvorvidt et utilstrekkelig sikkerhetsnivå eller en brist i BR eller dens gjennomføringsregler kan medføre endring, og om de varslede tiltak fra en EFTA-stat kan gjennomføres, skal det eventuelt fattes vedtak om dette av EFTA Surveillance Authority. Dersom tiltakene ikke kan rettferdiggjøres, skal de trekkes tilbake av vedkommende EFTA-stat.

Visse luftfartsoperasjoner, f.eks av statlig og militær karakter, faller utenfor omfanget av grunnforordningen.

7. oktober 2016 utstedte Byrået Airworthiness 2016-0199-direktivet, som samtidig innebærer en opphevelse av forbudet i det tidligere ilagte 2016-0104E-direktivet.

I lys av dette har den norske regjeringen blitt invitert til å trekke tilbake sine sikkerhetsforanstaltninger, eller gi en begrunnelser for å opprettholde dem. I tilfelle Norge bestemmer seg for å opprettholde disse i lys av det nåværende sikkerhetsdirektivet og gi ytterligere begrunnelser, vil Byrået gi tilsynet en oppdatert anbefaling om dette.

Slik saken nå står, har tilsynet ennå ikke vedtatt noen bindende avgjørelse om de tekniske sikkerhetsforanstaltninger (for helikoptertransport offshore) som Norge har utstedt.»

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/

Vi bygger gode ledere

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg saker fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom