Mattilsynet

Dioksiner og PCB-nivå i norske egg og norsk melk er godt under grenseverdiene

Del

Mattilsynet har undersøkt om norskproduserte egg og norsk kumelk inneholder helseskadelige mengder av dioksin og dioksinlignende PCB. Svaret er at både egg og melk inneholder svært lite av disse miljøgiftene.

Dioksin og dioksinlikende PCB er miljøgifter som kan samles i kroppen til dyr, fisk og mennesker. Inntak av høye konsentrasjoner av dioksin og PCB over lang tid kan føre til nedsatt immunforsvar, redusert fruktbarhet, økt risiko for å utvikle kreft og endringer i hormonbalansen. Stoffene er fettløselige og det er derfor hovedsakelig fra fettholdige næringsmidler vi får i oss disse miljøgiftene. Det har vært knyttet flere hendelser til disse stoffene i mange EU-land. Blant annet ble det påvist høye konsentrasjoner av dioksiner i egg i Tyskland i 2011.

Under grenseverdi

Mattilsynet gjennomfører årlig en rekke overvåknings- og kontrollprogrammer av dyr og matvarer. I «Fremmedstoffprogrammet – landdyr» sendte Mattilsynet inn til analysering 152 hønseegg-prøver og 55 storfemelk-prøver i årene 2014 til 2017. Prøvene ble hentet fra alle fylker, med unntak for Troms og Finnmark. Resultatene fra undersøkelsen viste at alle prøvene hadde nivåer av dioksiner og dioksin-liknende PCB i egg og melk godt under grenseverdiene som er satt i vårt regelverk.
-Et visst nivå av forurensing med dioksiner og dioksinliknende PCB påvises i prøvene. Dette samsvarer med liknende undersøkelser som er gjennomført på dioksiner og dioksin-liknende PCB i egg og melk. Samlet viser likevel funnene i denne undersøkelsen at norskprodusert egg og kumelk inneholder svært lite dioksiner og dioksin-liknende PCB, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom