Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Buskerud må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

Del

Buskerud vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen som overleveres fylkesutvalget onsdag 5. april.

- I Buskerud vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klimaservicesenter (KSS) og klimaforsker ved Meteorologisk Institutt.

Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred. 

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen
  • økt fare for jord- og flom- og sørpeskred. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred.
  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann
  • stormflonivået forventes å øke som følge av havnivåstigning
  • betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende områder. Etter midten av århundret gjelder det også i høyden.

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere framtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Anne Cathrine Sverdrup

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Buskerud er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig å planlegge for alt vannet. Tettstedene ligger mange steder langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Vassdragene er påvirket av en rekke inngrep som kan føre til økt fare for oversvømmelse og skader. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt, og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Sverdrup.

Klimaprofil Buskerud

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Klimaprofilen kan du laste ned her:
www.klimaservicesenter.no

Overleveringen av klimaprofilen skjer i Buskerud fylkesutvalg, onsdag 5. april kl. 13.00, i Fylkeshuset i Hauges gate 89, Drammen.

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Buskerud. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

 

Pressekontakter

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Buskerud:
Irene Brox Nilsen, Norsk Klimaservicesenter og hydrolog i NVE.
Mobil: 92 88 84 08.

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Buskerud:
Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef NVE region øst
Mobil: 907 52 061

Bilder

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom