Bufetat

Bufetat stanser driften midlertidig på Vestlundveien

Del

Regionledelsen i Bufetat, region vest har besluttet å stanse driften på Vestlundveien ungdomssenter i Bergen inntil videre. – Vi beklager dette, men det er nødvendig slik situasjonen er nå, sier regiondirektør Øistein Søvik.

Regionledelsen vurderer at situasjonen totalt sett er så utfordrende nå at det ikke er forsvarlig å fortsette driften på institusjonen. Derfor stoppes driften midlertidig. Beslutningen innebærer at ungdommen som bor i huset i Vestlundveien vil få et nytt tilbud i samarbeid med barneverntjenesten. Vi beklager overfor ungdommen, pårørende og barneverntjenesten at dette er nødvendig.

Bufetat er avhengig av tillit og et godt renommé hos eksterne samarbeidspartnere. Det er vår klare oppfatning at Vestlundveien ungdomssenter har hatt nødvendig tillit hos de aller fleste samarbeidsparter. Men på grunn av en rekke mediesaker har det etter hvert blitt vanskelig å opprettholde denne tilliten. Artiklene i Dagbladet har naturlig nok ført til uro for ungdommen som bor der i dag, pårørende, barneverntjenester og for personalgruppen. Artiklene har også gjort det vanskelig å holde fokus på det gode faglige arbeidet.

Som organisasjon er vi ikke bare avhengig av å ha kompetente medarbeidere med god forståelse for metoden, vi trenger også et godt arbeidsmiljø, en utviklende arbeidskultur og at alle «drar i samme retning» for å få lykkes med behandling av ungdom.

Vestlundveien har som avdeling jobbet godt med faglig tilnærming, ivaretakelse av ungdommene og medvirkning. Det er vår oppfatning at godt arbeid med modellen har gitt gode resultat for mange ungdommer som har vært der. Modellen er krevende å jobbe etter da den også kan utfordre oss selv på det personlige plan, men vi ser at personale som har god forståelse for metoden lykkes godt. Bufetat har også fått gode tilbakemeldinger fra kommuner som har hatt ungdom på Vestlundveien.

Likevel skjer det avvik. Dette er noe vi må vi regne med, spesielt med denne målgruppen. Vestlundveien er en barneverninstitusjon for ungdommer med de mest krevende og alvorlige atferdsvanskene. Mange ungdommer som kommer til denne type institusjoner skårer høyt på blant annet kriminalitet, aggressiv eller voldelig atferd og rus. Derfor har det maksimalt vært tre ungdommer plassert til enhver tid på Vestlundveien. Tidligere ble barn med denne type utfordringer ofte plassert i fengsel. Nå er dette en del av hverdagen for ansatte som jobber på slike institusjoner, og ikke unntaket. Derfor lykkes vi ikke alltid i å hjelpe disse ungdommene. Det er vi de første til å beklage.

Det er viktig for barnevernet å se fremover og lære av sine feil. Derfor har vi bedt Fylkesmannen på nytt gjøre tilsyn. Bufdir setter dessuten ned et undersøkende team som skal se på driften av Vestlundveien. Dette er en gruppe som består av tre fagfolk og to brukerorganisasjoner. Planen er at arbeidet skal pågå frem til 21. juni. Gruppen må finne frem til egen arbeidsform og fremdrift ut i fra mandatet de får. 

Kontaktperson:
Trond Nygard-Sture
Kommunikasjonssjef
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Tlf. direkte 466 18 952
trond.nygard-sture@bufetat.no

Om Bufetat