Helse Sør-Øst RHF

Bred interesse for regional utviklingsplan

Del

Hele 169 høringsinstanser har gitt tilbakespill på utkastet til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF. - Høringsinnspillene danner et godt utgangspunkt for arbeidet med å ferdigstille regional utviklingsplan, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. Planen skal behandles i styremøte 13. desember 2018.

Innspillene har kommet fra brukerorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, private ideelle virksomheter, utdanningsinstitusjoner og andre. Samtlige høringssvar er lagt ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Mange positive tilbakemeldinger
- Det er gjennomgående mange positive tilbakemeldinger på planutkastet, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. - Det er stor tilslutning til de foreslåtte målene og satsningsområdene blant høringsinstansene. De fleste høringsinstansene er enige i utfordringer og trender som beskrives i planen, men de peker på at det er behov for å konkretisere virkemidlene innen satsningsområdene.

Samhandling på tvers av tjenestenivåene
- Kommunene har mange innspill om tiltak som støtter opp under samarbeid med primærhelsetjenesten, forteller Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

De ønsker å delta aktivt i det videre arbeidet med å realisere utviklingsplanens ambisjoner og satsningsområder. Mange vektlegger samarbeidsavtalenes betydning i denne sammenhengen og fremhever at partene må være likeverdige når nye tiltak skal prøves ut og innføres.

- Flere instanser peker på at forskjeller mellom de to tjenestenivåene, som ulik finansiering, organisatorisk struktur og ulike administrative verktøy, utgjør hindre for samarbeid. Brukergrupper gir innspill om at arbeid for å bedre overgangene mellom tjenestenivåene er ønskelig, sier han.

Usikkerhet om kapasitet
- Når det gjelder antall sykehussenger og poliklinisk virksomhet spør mange høringsinstanser om modellen tar tilstrekkelig høyde for befolkningsveksten. Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund peker begge på at det er vanskelig å sammenlikne fremtidige behov for sykehustjenester mellom regionene. De mener planen bedre kunne kommunisere usikkerhet ved framskrivningene.

Samarbeid om de som trenger det mest
Jan Frich forteller at de fleste høringsinstansene støtter forslaget om å vektlegge satsningsområdet «Samarbeid om de som trenger det mest». Flere kommuner og helseforetak gir uttrykk for et ønske om videre arbeid, og enkelte peker på konkrete pågående prosjekter og planer når det gjelder samarbeid på tvers av nivåene.

Bilder

Last ned bilde
administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF
administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.
Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.
Last ned bilde
Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst RHF
Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom