Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Biodrivstoff fra ikke-skogbasert bioenergi kan være et godt klimatiltak

Del

Biodrivstoff fra avfall og restprodukter fra landbrukssektoren er mer klimavennlig enn energi fra fossile kilder når det brukes til transportformål. Det viser en ny studie utført av Østfoldforskning på oppdrag fra NVE.

- Studien viser at ikke-skogbasert bioenergi har et realistisk energipotensial på 5 TWh. Brukt til transportformål, kan biodrivstoff fra avfall og restprodukter fra landbrukssektoren være et godt klimatiltak, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Ikke skogbasert bioenergi omfatter biomasse fra avfall, restprodukter fra landbruket og mikro- og makroalger.  Det er analysert klimavirkninger over hele livsløpet fra dyrking og/eller oppsamling, til endelig produkt i form av biogass, flytende biodrivstoff, elektrisitet og varme.

Biodrivstoff gir det beste klimaresultatet for ikke-skogbasert bioenergi

En vesentlig andel av det kartlagte potensialet kommer fra landbruksektoren i form av husdyrgjødsel og restprodukter fra kornproduksjon. Det kommer videre frem at produksjon av biodrivstoff gir det beste klimaresultatet for disse ressursene. Dette vil kunne bidra betydelig til regjeringens mål om bruk av biodrivstoff i transportsektoren og reduksjon av klimagasser i transport- og landbrukssektoren. Produksjon og bruk av biogass har spesielt god klimaeffekt. Den kan både bidra til redusert metanutslipp og erstatte diesel i kjøretøy.  

Alger til energiformål vil ha små negative klimavirkninger

Det er også et betydelig potensial for bruk av alger til energiformål i Norge. Det kreves imidlertid en vesentlig teknologiutvikling før disse ressursene kan utnyttes kommersielt. Studien viser at bruk av alger til energiformål har små negative klimavirkninger. Alger kan også brukes til produksjon av medisin, mat og fòr, og det er markedsforhold som eventuelt avgjør hvor mye som kan være tilgjengelig for energiproduksjon.

Prosjektet er gjennomført i tidsrommet fra september 2016 til mai 2017. Referansegruppa har bestått av representanter fra Miljødirektoratet og NVE.

Last NVE-rapport 48 - 2017 Klimavirkninger av ikke-skogbasert bioenergi

Kontaktperson:

Rådgiver Maria Sidelnikova, tlf 22959892

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom