Samferdselsdepartementet

Bilkultur og veghistorie fram i lyset: Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum vert slått saman

Del

- Bil og veg er kulturhistorie. Eg er glad for at denne delen av norsk historie kan bli vist fram og formidla på ein endå betre måte, ved at Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum vert slått saman og får felles plassering på Hunderfossen nord for Lillehammer.

Det seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa i dag la fram eit forslag for Stortinget om ei slik samanslåing.

- Vegane våre bind landet saman, og transport av gods og menneske har vore like viktig i tidlegare tider som i dag. Vegmuseet fortel historia om norsk vegutbygging og om Statens vegvesen. Dette er også ein del av historia om korleis Norge vart ein moderne nasjon.

- Kjøretøyhistorisk museum har hatt ein uoffisiell status som nasjonalt anlegg for historiske køyretøy. Verksemda vart lagt ned hausten 2015, men samlinga med meir enn 150 bilar og andre køyretøy vert sett opp i tilknyting til Vegmuseet.

- Bil og veg er ein del av kulturarven vår, og eg er glad for at regjeringa no legg til rette for eit sterkt fagleg nasjonalt museumsmiljø. Eit samla museum for veghistorie og køyretøy vil også vere eit endå betre tilbod til publikum, seier samferdselsministeren.

Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune har vedteke å støtte drifta med 900 000 kroner i året.

Departementet vil kome tilbake til Stortinget om korleis og når samlokaliseringa kan gjennomførast.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom