Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betre oversikt over skredfare i Nord-Fron kommune

Del

Nord-Fron kommune får no betre og meir presise kart som gjev oversyn over skredfare. Faresonekartet syner at det ligg over 50 bustader innanfor 1000-års faresona for skred i dei kartlagde områda. NVE overleverte karta onsdag 14.mars 2018.

Kartet tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred. Dei kartlagde områda er Kvam vest, Kvam, Brekka og Baksida, Vinstra vest og Vinstra.

– Kartlegginga gjev oss ny kunnskap om skredutfordringane i Nord-Fron kommune. Faresonekartet syner at det er lausmasseskred og steinsprang som i dei fleste tilfella utgjer fare for busetnad, fortel Petter Glorvigen, regionsjef i NVE.

Karta er enkle i bruk. Det er teikna ei felles faresone for dei aktuelle skredtypane, slik at kommunen berre treng å forhalde seg til éi faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversikt over kva område som er utsett for skred.

- Med faresonekartet som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, seier Glorvigen.

Grunnlaget for faresonekartet er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidlegare skredhendingar, synfaringar i felt og modellering av skreddynamikk. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytte dei i eigne verktøy saman med andre kartdata.

Rapporten: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_11.pdf

Faresonekarta: https://goo.gl/T6yK13

Kontaktpersonar

Petter Glorvigen, regionsjef, mobil: 48994984

Kristin Hasle Haslestad, senioringeniør, mobil: 22959685

Jaran Wasrud, geolog, telefon: 22959705

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom