Unio

Ber myndighetene sikre at flyktningene får reell tilgang på helsehjelp

Del

Et bredt politisk likelønnsforlik. Og ekstra midler for å sikre flyktninger og asylsøkere forsvarlig tilgang på helsetjenester. Det er budskapet fra landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund til det politiske Norge.

Landsmøtet som nylig er avsluttet vedtok to politiske uttalelser som er oversendt partiene på Stortinget. I den ene uttalelsen krever NSF tiltak for heltid og likelønn. I den andre ber Norsk Sykepleierforbund om at myndighetene sikrer reell tilgang til forsvarlige helsetjenester for flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge.

Her følger uttalelsene i sin helhet


1. LIKESTILLING I REVERS
Regjeringens likestillingspolitikk setter Norge i revers. Norsk Sykepleierforbunds landsmøte
krever handling som fører Norge framover i likestillingsarbeidet.

Kvinners tilknytning til arbeidslivet og menns tilknytning til familie- og omsorgsforpliktelser må styrkes.
Over halvparten av norske sykepleiere jobber deltid. For disse er økonomisk likestilling ikke en realitet.
Lønnsgapet mellom kvinner og menn fører til at i de fleste familier velger mor deltid, mens far jobber
utover fulltid. Regjeringen reduserer fedrekvoten og åpner samtidig for at far kan overføre sin del av
foreldrepermisjonen til mor. Dette er uakseptabelt, og øker ikke kvinners tilknytning til arbeidslivet.
Likestillingsmeldingen viser til at det lønner seg for kvinner å velge utradisjonelt, men ikke tilsvarende for menn å velge kvinnedominerte yrker. Derfor er det da heller ingen endringer å spore i menns utdannings- og yrkesvalg. Skal rekruttering til helseyrkene sikres, må flere menn velge å bli helsearbeidere.

Helsetjenesten trenger både kvinners og menns arbeidskraft. Både regjerings- og støttepartier har
programfestet politikk når det gjelder likelønn. Det er nå tid for et bredt politisk likelønnsforlik.
Likestillingsmeldingen påstår at bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven er endret «slik at det blir større adgang til å finne løsninger lokalt». NSFs landsmøte reagerer sterkt på denne påstanden. Gode lokale løsninger var fullt mulig også før arbeidsmiljøloven ble endret, noe prosjektene i programmet mot ufrivillig deltid viser. Endringene i arbeidsmiljøloven vil ikke føre til mer likestilling, men til økt press på ansatte i helsesektoren om å være mer fleksible for arbeidsgiver, ha lengre arbeidsøkter og mer helgearbeid.

Sykepleiere er allerede hardt belastet. På sikt frykter NSF økt sykefravær og mer
helserelatert deltid. Det må være mulig for sykepleiere å stå i full stilling fram til pensjonsalder.

NSFs landsmøte krever:
• Tiltak som styrker kvinners tilknytning til arbeidslivet gjennom heltid, likelønn og tredelt
foreldrepermisjon.
• Heltid og likelønn for å gjøre sykepleieryrket attraktivt for både kvinner og menn. Stillinger i
helsesektoren må lyses ut som heltidsstillinger.

2. FLYKTNINGEKRISEN
Alle mennesker på flukt har krav på reell tilgang til helsehjelp etter menneskerettslige prinsipper

Europa opplever i dag den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Bare i år har over 680.000
flyktninger krysset Middelhavet. En stor del av flyktningestrømmen til Norge skjer over Storskog i Øst –
Finnmark. En stor andel av disse er utviste fra Russland og kan derfor ikke returneres tilbake over
grensen. Mange av disse har akutt behov for helsehjelp.

Regjeringen foreslår å bruke 4,2 milliarder av bistandsbudsjettet til å håndtere situasjonen i Norge.
Bekymringen er stor over at flyktninger og asylsøkeres rett til nødvendige og likeverdige helsetjenester
ikke ivaretas på grunn av manglende helsepersonell, særlig i den kommunale helsetjenesten.
Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner som forbereder seg på å ta imot flyktninger eller asylsøkere oppretter tverrfaglige flyktningehelseteam bestående av blant annet lege, sykepleier, helsesøster, jordmor, psykolog og andre yrkesgrupper med sosialfaglig kompetanse.

Norsk Sykepleierforbund stiller seg bak Helsedirektoratets anbefaling, der nødvendig smittevern også inngår. Vi har ikke beredskap hverken lokalt eller nasjonalt til å håndtere situasjonen på en forsvarlig måte i henhold til våre menneskerettslige forpliktelser. Stortinget må tilføre midler til dette arbeidet, slik at det ikke går på bekostning av andre helsetjenester.

Norsk Sykepleierforbund ber myndighetene sikre at alle flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge har en reell tilgang til forsvarlige og likeverdige helsetjenester. Samtidig ønsker NSF å understreke det usolidariske ved å finansiere ivaretagelse av flykninger og asylsøkere ved å kutte i bistanden til verdens fattigste.

Nøkkelord

Kontakter

Tore Bollingmo, kommunikasjonsrådgiver, 92 84 01 77

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom