Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfare i Ålesund kommune

Del

Ålesund kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser blant annet at deler av eksisterende bebyggelse ligger innenfor faresonegrensene for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/1000. NVE overleverte kartene tirsdag 27.juni 2017.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Grimstad-Slotsvik, Myklebust-Sperre, Verpingsvika-Flatholmen, Byparken-Klipra (inkludert ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen), Sævollen-Korsvika, Skarptegane, Blindheim, Akslen, Emblem, Flatholmen-Gangstøvika og Stavneset.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Ålesund. Vi ser at steinsprang er den mest aktive skredtypen i området, forteller Brigt Olav Samdal, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Samdal.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Rapport skredfarekartlegging i Ålesund kommune

Faresonekart i NVEs kartkatalog

Kontaktpersoner
Brigt Olav Samdal, regionsjef, mobil: 907 48 238
Terje Systad, overingeniør, mobil: 971 67 025
Yngve Midtun, geolog, telefon: 229 59 532

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom