Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til tre småkraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland

Del

NVE avslår søknadane om løyve til å byggje Storåna, Lyngsåna og Sandvassåna kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland.

Clemens Kraft AS har søkt om løyve til å byggje Storåna, Lyngsåna og Sandvassåna kraftverk i Hjelmeland kommune, som ville gitt ein samla årleg produksjon på om lag 82 GWh.

Søknadane er handsama samla. Etter ei heilskapleg vurdering av kraftverka meiner NVE at dei positive verknadane for samfunnet i form av ny produksjon er mindre enn ulempene. Kraftverka er planlagde i eit regionalt viktig og mykje nytta friluftsområde. NVE legg vekt på negative verknader for landskap, friluftsliv og urørhet i vurderinga av Sandvassåna kraftverk. Storåna kraftverk vil etter vår vurdering gje store negative konsekvensar for friluftslivet i Viglesdalen og anadrom fisk i Storåna. For Lyngsåna kraftverk har vi i hovudsak lagt vekt på ulemper for landskap og opplevingsverdien av Rykanfossen.

NVE har merka seg høringspartanes sterke motstand mot prosjekta i småkraftpakke Hjelmeland II. Lokale og regionale myndigheiter, saman med ei rekke friluftsorganisasjonar og private brukarar av området, er alle i mot utbyggingane.

Les meir om kvart enkelt vedtak:

Les meir om Storåna kraftverk

Les meir om Lyngsåna kraftverk

Les meir om Sandvassåna kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt tlf: 22 95 93 89 / 901 98 216 (småkraft)

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf: 22 95 98 26 (småkraft)

Sakshandsamar Helén N Liebig-Andersen, tlf: 22 95 98 95 (småkraft)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom