Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Djupsåna småkraftverk

Del

NVE gjev ikkje løyve til å bygge Djupsåna småkraftverk i Drangedal kommune i Telemark. Avslaget er gjeve av omsyn til verneverdiane i Gautefallselva.

Djupsåna småkraftverk skulle etter planen nytte fallet i Djupsåna i Gautefallvassdraget. Kraftverket ville ha produsert om lag 4,8 GWh i eit medels år.

Gautefallvassdraget ble varig verna gjennom verneplan IV (1991-92). I tillegg til at vassdraget ble definert som et mogleg type- og referansevassdrag, er og naturvern- og friluftsinteresser utpeika som sentralt for vernegrunnlaget. Det er NVE si vurdering at det planlagde kraftverket ville kome i konflikt med vassdraget sine verneverdiar. Tiltaket ville ha ført til vesentleg endring av naturleg vassføringsregime, og ville etter NVE si meining ha stor negativ innverknad på friluftslivet i området.

Konsesjon kan ikkje bli gitt dersom denne strid med verneverdiane. NVE avslår difor søknad om bygging av Djupsåna kraftverk.

NVE har vurdert om tilpassingar kan redusere konflikten med vassdragsvernet. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å bygge kraftverket. Dei resterande fire småkraftprosjekta av dei fem som var til samstundes offentleg høyring i Drangedal, vil etter plana bli avgjort innan neste barmarkssesong (vår-sommar 2016).

Les meir om Djupsåna småkraftverk

Kontaktpersonar:
Sakshandsamar Rune Moe, tlf. 22 95 93 15
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betydelig snøskredfare i Nordland og Troms6.12.2017 15:04Pressemelding

I store deler av Nordland og Troms har det vært tett mellom snøbygene de siste dagene, så mange steder ligger det nå mye løs snø i fjellet. Dette gir fine skiforhold, men også betydelig snøskredfare (faregrad 3), sier vaktleder i snøskredvarslingen Håvard Thorset Været endrer seg, men faregraden er den samme Torsdag og fredag snur vinden til sørøstlig retning, noe som betyr tørrere vær. Men vinden ventes å bli veldig sterk, og med mye løs snø i terrenget kan det flyttes svært mye snø inn i leheng. Dette gir også betydelig snøskredfare og det ventes også mulighet for enkelte naturlig utløste skred. Det er altså ventet samme faregrad, men en ny situasjon med et annet skredproblem og andre utsatte områder, utdyper Thorset. For mer informasjon om snøskredfaren, se varsom.no Snøskredvarslingen i Norgetlf:488 80 100

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom