Norges idrettshøgskole

Astmaforskning og NIH i media

Del

Testing og medisinering av langrennsløpere har stått på medias dagsorden siden Johnsrud Sundby fikk en dopingdom i sommer. De siste ukene har også NIH fått mye negativ oppmerksomhet om vår forskning på astma og utholdenhetsidrett.

Det startet med et oppslag i VG der professor Stein Evensen, tidligere leder av REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskning), kom med krasse utsagn knyttet til en publisert studie med manglende godkjenning fra REK. Han kom også med kritikk av det å teste/medisinere friske utøvere i forskningsøyemed og beskyldninger om at vår intensjon med studien var å studere mulige prestasjonsfremmende effekter.

Kai Håkon Carlsen (tidligere ansatt i 20 % professorstilling på NIH, professor og lungeforsker ved OUS og medisinsk ansvarlig i Skiforbundet for testing og medisinering av elitelangrennsløpere med astma/luftveisproblemer gjennom en årrekke) har redegjort for bakgrunn, hensikt og gjennomføring av studiene i en artikkel i VG.

Medieoppslagene om NIH dreier seg hovedsakelig om manglende godkjenning fra REK. Siden Helseforskningsloven ble endret i 2008, har mange av studiene som gjennomføres ved NIH falt utenfor REKs område. Dette medfører at våre forskere ofte får beskjed om at studiene ikke er søknadspliktige. NIH hadde i forbindelse med endring av Helseforskriftsloven  møte med REK. Flere av våre forskere, med Jostein Hallén i spissen, har siden arbeidet intenst med å få REK til å inkludere også denne type studier i sine vurderinger, nå sist i høringsuttalelse til forslag til ny Helseforskningslov (Proposisjon 158L Lov om organisering av forskningsetisk arbeid). Proposisjonen kom ut fredag 19.09.16 og skal til behandling i Stortinget.

I aktuelle sak hadde våre forskere søkt REK, fått beskjed om at studien ikke var søknadspliktig, anket og fått til svar at vedtaket om at den ikke var søknadspliktig opprettholdt. Søknaden ble dermed automatisk anket til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). I svaret på anken til REK ble det stilt spørsmål til studiens vitenskapelighet og etikk. NEM ga NIH-forskerne medhold i at søknaden skulle behandles av REK, men ny søknad ble ikke sendt inn av forskerne. NIH har beklaget dette og trukket artikkelen hvor det feilaktig står at studien er godkjent.  

Siden har det dukket opp nye påstander i saken som har rullert i nasjonale medier med mange aktører og til dels forvirrende momenter. NIH kom ut med en pressemelding 5. september i et forsøk på å rydde opp. Vi tok et institusjonelt ansvar for manglende etisk godkjenning av studien som ble publisert i 2014. Vi forsøkte også å skape klarhet i hva forskergruppens intensjon med astmastudien var. Studiene det her er snakk om handler ikke om å teste ut astmamedisiners betydning for prestasjon,,men om å forstå forekomsten av og mekanismene bak luftveisproblemer hos kondisjonsutøvere. Medikamenter er kun gitt i forbindelse med en enkelt test og i ingen av disse studiene er friske utøvere gitt medisiner over tid i behandlingsøyemed.


Etter at artikkelen ble trukket, kom det spørsmål til REK fra media om to andre artikler med tilsvarende tematikk. NIH tok initiativ til et møte med REK for å gå gjennom disse studiene sammen med forskergruppen. I en av studiene som er godkjent av REK, ble gruppen bedt om å gi utfyllende informasjon og dette er gjort. I den andre studien (metodestudie) var det søkt REK, men søknaden var igjen vurdert til ikke å være søknadspliktig. Studien ble gjennomført, men en ekstra testmetode ble inkludert (lungefunksjonsmåling før og etter inhalasjon av Atrovent, en type astmamedisin som  aldri har stått på dopinglisten). Denne testen ble inkludert fordi Atrovent virker via det parasympatiske nervesystemet og kan således gi et mål på parasympatisk aktivitet i lungene. Hensikten med metodestudien var å sammenligne ulike målemetoder for parasympatisk aktivitet, i øyet (pupillometri), i hjertet (hjertefrekvensvariasjon) og i lungene (reversibilitet til Atrovent). NIH tok mandag 12. september kontakt med Helsetilsynet og ba de se på denne studien i tillegg. Det er derfor ikke korrekt, som det antydes i NRK.no i dag, at det var NRK som avslørte mer omstridt forskning som Statens helsetilsyn vil vurdere å granske.

Pressen kommer nå med stadig nye såkalte ”astmaavsløringer”. Det har foregått mye forskning i mange land, også i Norge for å undersøke årsaker til idrettsastma. Norge har også tidligere deltatt i forskning for å undersøke om astma-medisiner kunne ha prestasjonsfremmende effekt. Slik forskning har vært avgjørende for å lage et regelverk som sikrer korrekt bruk av astma-medisiner til toppidrettsutøvere med astma. Norges idrettshøgskole har i vesentlig grad bidratt til denne forskningen. 


Norges idrettshøgskole er også gjort kjent med at NRK har bedt om innsyn i REK-søknader når det gjelder fire eldre artikler fra 1996 til 2007 som omhandler studier om inhalerte beta-2-agonister har prestasjonsfremmende effekt på kondisjonsidrett. Alle disse studiene har godkjenning fra Regional etisk komité og én av studiene også fra Statens Legemiddelkontroll. Studiene fant ingen prestasjonsfremmende effekt på kondisjonsidrett. Disse studiene, sammen med øvrig internasjonal dokumentasjon, har inngått i beslutningsgrunnlaget for IOC og WADA for utarbeiding av regler om hvilke medisiner som er tillatt brukt i idretten. De tre medisinene som ble undersøkt i disse fire studiene er de tre eneste inhalerte beta-2-agonister som i dag er tillatt brukt i idrettssammenheng. Slik forskning er meget viktig for at også idrettsutøvere med kroniske sykdommer som bl.a. astma skal kunne utøve sin idrett. Det er nå publisert tallrike liknende studier fra mange forskjellige land med de samme substanser og med samme resultat.

Dersom ny forskning finner andre resultater, forventer vi at WADA og IOC vil endre regelverket tilsvarende.

I kjølevannet av denne saken vil NIH gjøre en grundig gjennomgang av interne søknadsprosedyrer til etisk komité, særlig for studier som faller utenfor de eksisterende etiske komiteers mandat i Norge. NIHs mandat er å drive utdanning, forskning og formidling.  Det er det medisinske støtteapparatet i særforbundene og Olympiatoppen som har det medisinske ansvaret for behandling og oppfølging av toppidrettsutøverne.

Denne saken er en stor belastning for de involverte forskerne og vi gjør det vi kan for å ivareta dem, samtidig som vi må ta ansvar der det beklageligvis er gjort feil. NIH ser frem til å få en grundig gjennomgang av hele sakskomplekset med Helsetilsynet og vil samarbeide på beste måte for å få frem alle sider av NIHs rolle.  

Nøkkelord

Kontakter

Kari Bø
Rektor Norges idrettshøgskole
kari.bo@nih.no
23262008/99047363

Om Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole
Norges idrettshøgskole
Sognsveien 220
0863 Oslo

23 26 20 00http://www.nih.no

Norges idrettshøgskole er ein vitskapleg høgskule med eit særleg, nasjonalt ansvar for forsking og høgare utdanning innan det idrettsvitskaplege fagfeltet.

Følg saker fra Norges idrettshøgskole

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettshøgskole på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettshøgskole