Sparebanken Vest

Åpner for økt gaveutdeling i 2017

Del

Sparebanken Vest leverer i tredje kvartal 2016 et sterkt resultat før skatt på 769 millioner kroner, opp fra 300 millioner kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen økte i samme periode til 20 % fra 8,9 %.

Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)

- Sparebanken Vest sitt resultat for tredje kvartal er svært gledelig, og skyldes solid innsats fra bankens medarbeidere. Per 3. kvartal er bankens rene kjernekapitaldekning 14,8 % opp fra 12,2 % i samme periode i fjor. Solid kapitaldekning må ses i sammenheng med god resulta¬takkumulering, begrenset balansevekst og gjennomførte kapitaltiltak, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Kjerpeseth sier videre at dette åpner for at Sparebanken Vest kan øke utdelingsgraden for regnskapsåret 2016.

- Bankens utbyttepolicy er at utdelingsgraden skal ligge mellom 50 til 80 % av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet. Solid kapitaldekning og god lønnsomhet innebærer at utdelingsgraden for 2016 forventes økt fra nedre til midtre del av utbytteintervallet, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest sin eierskapsstruktur er basert på sparebankmodellen, som innebærer en kombinasjon av privat eierskap og en selveiende struktur gjennom bankens grunnfond. Dette betyr at banken skal levere konkurransedyktig avkastning til private eiere gjennom gode økonomiske resultater, og i tillegg bidra til samfunnsnyttige formål gjennom disponering av grunnfondskapitalen.

- Som en viktig samfunnsaktør, eid 75 % av kundene, deler banken også ut deler av overskuddet til gode formål på Vestlandet. Den positive resultatutviklingen vi legger frem i dag, bidrar til at det også er sannsynlig at gaveandelen for 2016 vil øke i forhold til de senere år. Det vil i så fall være ett år før det vi tidligere har formidlet, legger Kjerpeseth til.

Resultatet for tredje kvartal er preget av stabil nominell rentenetto, god kostnadsutvikling, inntektsføring som følge av endring av pensjonsordning, lave tap og salg av en overvåkningsportefølje.

YTTERLIGERE NEDJUSTERING AV TAPSANSLAGET FOR ÅRET 2016
- Bankens tapsutvikling har så langt i år vært mer positiv enn tidligere antatt. Sparebanken Vest nedjusterer derfor ytterligere forventede, ordinære nedskrivninger for året 2016 til å ligge i intervallet 100 til 150 millioner kroner, forteller administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.

Dette underbygges av siste utgave av Vestlandsindeks, Sparebanken Vest sitt konjunkturbarometer for næringslivet på Vestlandet. Indeksen for 3. kvartal viste en positiv utvikling for første gang på over to år hvilket indikerer at bunnen trolig er nådd for norsk økonomi.

I tredje kvartal har Moody`s oppgradert utsiktene til Sparebanken Vest til ‘stabil’ fra ‘negativ’. Oppgrade¬ringen reflekterer Moody`s oppfatning om at resultatene til Sparebanken Vest vil forbli robuste framover, selv i en tid der Norge er preget av lavere økonomisk vekst.

- Det er fremdeles enkeltbransjer som har utfordringer, men Sparebanken Vest har lav direkte-eksponering mot de mest utsatte næringene. Vi har en sunn utlånsportefølje, og bokfører ordinære nedskrivninger på utlån og garantier på 22 millioner kroner for tredje kvartal isolert, sier Kjerpeseth.

I kvartalet solgte banken en overvåkningsportefølje med misligholdte lån innenfor personmarkedet som gav en positiv resultateffekt på 58 millioner kroner, slik at samlet inntektsføring på nedskrivninger på utlån og garantier for tredje kvartal er 36 millioner kroner.

GOD KOSTNADSTYRING OG OVERGANG TIL NY PENSJONSORDNING
Bankens kostnadsutvikling er god, og i kvartalet positivt påvirket av avvikling av bankens ytelsespensjonsordning. Korrigert for pensjonsavviklingen og omstillingskostnader på 2 millioner kroner er driftskostnadene redusert til 339 millioner kroner fra 349 millioner kroner i 3. kvartal 2015.

- Antall årsverk i konsernet er redusert med 13 i kvartalet til 748. På konsernnivå er bemanningen redusert med nærmere 60 årsverk det siste året. Nedgangen skyldes tidligere annonsert kontornedleggelser og nedbemanning i forbindelse med at Sparebanken Vest omstiller seg til en enda mer digital framtid. Omstillingsprosessen er i rute, og det forventes full effekt av årsverksuttak fra og med andre kvartal 2017, sier Jan Erik Kjerpeseth.

STABIL NOMINELL RENTENETTO
Den nominelle rentenettoen utgjorde 592 millioner kroner i kvartalet, en stabil utvikling sammenlignet med 593 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er 1,44 % for tredje kvartal isolert, ned fra 1,53 % i samme periode i 2015.

- Det er sterk konkurranse i markedet og boliglånskundene nyter godt av historisk lave renter. Konkurransen setter også press på bankens marginer og nedgangen i rentenettoen fra samme kvartal i fjor skyldes gjennomførte reprisinger i person- og bedriftsmarked, påpeker Kjerpeseth.

STERKT RESULTATBIDRAG FRA FRENDE FORSIKRING
Resultatbidraget fra bankens deleide selskaper økte til 35 millioner kroner i kvartalet, opp fra 5 millioner i tredje kvartal 2015.

- Sparebanken Vest sitt resultatbidrag fra Frende Forsikring alene er 30,7 millioner kroner for kvartalet mot 3,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Frende Skade leverer i tredje kvartal en annualisert egenkapitalavkastning på 24 %, mens tilsvarende tall for Frende Liv er 39,1 %. Selskapene viser en svært positiv utvikling, og det forventes samme veksttakt fremover som hittil i år, forteller Jan Erik Kjerpeseth.

KONTROLLERT OG GOD UTLÅNSVEKST
Samlede brutto utlån økte med 7,5 mrd kroner til 135,2 mrd kroner fra tredje kvartal 2015, tilsvarende en 12-måneders vekst på 5,8 %.

Utlånsveksten i personmarkedet er 6,6 % siste tolv måneder, mens utlånsveksten i bedriftsmarkedet er 3,3 %. Sistnevnte er inkludert konvertering av utlån til tilknyttet selskap som utgjør ca 2 prosentpoeng. Justert for valutaeffekter er veksten i bedriftsmarkedet i kvartalet negativ med 0,4 %.

HOVEDTALL TREDJE KVARTAL 2016 (2015 I PARENTES):
Resultat før skatt: 769 mkr (300 mkr)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,44 (1,31)
Rentenetto: 1,44 % (1,53 %)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 20 % (8,9 %)
Ren kjernekapitaldekning (Basel 1 gulv): 14,8 % (12,2 %)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for tredje kvartal 2016 finnes også på www.spv.no/ir

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjoner:
Sparebanken Vest vil presentere regnskapstallene både den 26. og 27. oktober i henholdsvis Bergen og Oslo.

Presentasjon i Bergen:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for tredje kvartal onsdag 26. oktober i bankens lokaler i Jonsvollskvartalet, Jonsvollsgaten 2, Bergen kl. 15:45. Lett servering.

Presentasjon i Oslo:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for tredje kvartal torsdag 27. oktober i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3. Møterom Titania kl. 11:30. Lett servering.
Webcast av presentasjonen i Oslo vil være tilgjengelig på https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 270.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

NÅ HAR OLJEEKSPONERTE BEDRIFTER INNHENTET RESTEN AV NÆRINGSLIVET30.11.2017 23:30Pressemelding

Vestlandsindeks 4/17, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien nå er betraktelig mindre og at olje- og gassrelatert virksomhet igjen har kommet opp i fart. Resultatindeksen som viser bedriftene økonomiske situasjon siste tre måneder faller, mens forventningene til utviklingen neste seks måneder stiger til høyeste nivå siden 2. kvartal 2014.

KETCHUP-EFFEKTEN KJEM IKKJE PÅ VESTLANDET6.9.2017 00:01Pressemelding

Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom