Jernbanedirektoratet

Anbefaler ikke stasjon ved Avtjerna

Del

En utbygging på Avtjerna er ikke avhengig av en togstasjon i området. Nye beregninger viser at målet om kollektivtransport kan oppfylles like godt med hyppige bussavganger.

Jernbanedirektoratet fikk juli 2017 i oppdrag å vurdere en stasjon ved Avtjerna i Bærum kommune, i samråd med Bane NOR SF. Bane NOR SF har utarbeidet en sammenstilling av tidligere analyser og vurderinger, og har sammenlignet fordeler og ulemper ved å ha en stasjon ved Avtjerna med en lang tunnel uten stasjon.

Jernbanedirektoratets anbefaling, som er oversendt Samferdselsdepartementet i dag, er at Ringeriksbanen bygges med en lang tunnel uten stasjon.

I strid med planer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Ny stasjon på Rustan og utvikling av Avtjernaområdet er ikke i tråd med gjeldende regional plan for Oslo og Akershus fordi området ligger utenfor prioriterte vekstområder i regionen. Området er også i strid med tilsvarende nasjonale planer.

Jernbanedirektoratet mener det er viktig å følge statlige retningslinjer som sier at kompakt tettstedsutvikling rundt eksisterende knutepunkter gir den beste miljøvennlige løsningen, ikke satellittbyer som ligger utenfor. Det er også usikkerhet knyttet til om det noen gang vil bli en utbygging på Avtjerna og det i seg selv er en risiko for oss, mener direktoratet. 

Hyppigere avganger med buss
En togstasjon må ligge ved Rustan. Rustan ligger i utkanten av det langstrakte mulige utbyggingsområdet Avtjerna. Tyngdepunktet i området ligger omkring to kilometer fra Rustan, og over 100 meter høyere. Avstand og betydelige høydeforskjeller tilsier at bare en liten del av Avtjerna vil ligge i gang- og sykkelavstand fra stasjonen. En matebuss er en forutsetning for å bygge ut Avtjerna. Nye trafikkmodellberegninger viser at bussløsninger dekker målet om kollektivløsninger like bra.

Siden innbyggerne uansett må bruke matebuss til stasjonen, viser beregningene at det tidsmessig er like besparende å ta bussen videre til Sandvika i stedet for å bytte over til tog på Rustan. Begge alternativer gir en høy kollektivandel, men spesielt hvis det skulle bli en stor utbygging på Avtjerna kan buss bli gunstig fordi det vil være mulig med hyppigere avganger enn med toget. 

Høyere investeringskostnader med dagsone med stasjon
Investeringskostnadene ved begge alternativene er i utgangspunktet relativt like, dersom en stasjon skulle bli bygget med en gang. Men siden det kan ta mange år før en eventuell utbygging finner sted, vil det være mest hensiktsmessig at stasjonen bygges når passasjergrunnlaget er der. Bygges stasjonen senere må man bygge mens jernbanestrekningen er i bruk og investeringskostnadene vil øke betraktelig. Totalt sett vil etablering av en stasjon på Rustan kunne redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fordi det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig bruk av området.

Større risiko for kostnadsoverskridelser
Grunnforholdene i området for den 23 km lange tunnelen er vanskelige. Med en stasjon på Rustan blir man mer låst med tanke på hvor banen skal gå. Det blir mer krevende å unngå vanskelige geologiske lag og soner. Dette gir en større risiko for kostnadsoverskridelser i prosjektet.

Vanskelig med godstrafikk
Løsningen med stasjon er heller ikke god med tanke å kunne benytte banen til godstrafikk i avvikssituasjoner. En stasjon ved Rustan medfører en stigning på 20 promille over en strekning på mer enn 8 km, noe som er veldig bratt for godstrafikk, og i strid med det tekniske regelverket for bygging av baner som også skal kunne tillates for godstog.

Kontakter

Om Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

459 78 800http://www.jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Følg saker fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbanedirektoratet

Nye aldersgrenser for barn på tog i hele Norge24.1.2019 09:08:51Pressemelding

Jernbanedirektoratet har blitt enig med NSB om å innføre bedre ordninger for barn og ungdom fra 27. januar i år. Barn vil nå kunne reise gratis fram til de fyller 6 år. Grensen var tidligere satt til 4 år. Videre får barn og ungdom 50 prosent rabatt på toget helt opp til den dagen de fyller 18 år. Denne grensen har til nå vært 16 år. - Gjennom lavere billettpriser for barn og ungdom vil vi bidra til at unge tidlig etablerer gode kollektive reisevaner som de vil ta med seg videre som voksne, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. De nye aldersgrensene vil også gjelde på de banestrekningene som etter hvert blir konkurranseutsatt. Flytoget har egne ordninger for barn.

Jernbanedirektoratet kunngjør tildeling av kontrakt for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen kl 1200 i dag17.10.2018 09:16:13Presseinvitasjon

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil kl 1200 i dag kunngjøre hvem som tildeles den første trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Trafikkpakken omfatter Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode for inntil ti år og kan starte opp trafikken fra desember 2019. Pressen er velkommen til å være til stede hos Jernbanedirektoratet i Posthuset, 20.etg, Biskop Gunnerus gate 14, Oslo. Kontaktperson: Fungerende kommunikasjonssjef Njål Svingheim, tlf 916 55 437

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom