Samferdselsdepartementet

15O millionar kroner meir til vedlikehald og utbetring av riksvegar

11.5.2016 12:40 | Samferdselsdepartementet

Del

- I revidert statsbudsjett foreslår regjeringa ytterlegare auke i vedlikehald av riksvegar. Med auka løyvingar til vegføremål blir det fleire oppdrag og sysselsette i byggje- og anleggsverksemd. Den foreslåtte auken kjem i tillegg til tidlegare vedteke rekordhøge løyvingar til vegformål for 2016.

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa foreslår ein auke på i alt 150 millionar kroner til drift, vedlikehald og investeringar på riksvegnettet. Løyvingane til vegvedlikehald har auka kraftig etter regjeringsskiftet, og 2016 er første år forfallet på riksvegane faktisk reduserast. Med dagens forslag vil forfallet reduseras ytterlegare.

Tilleggsløyvingane er fordelte slik:

• 25 millionar kroner til asfaltlegging og anna vedlikehald på riksvegar i Rogaland
• 125 millionar kroner til ulike investeringstiltak på riksvegar i Agderfylka, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Investeringstiltak på riksvegar – fylkesvis fordeling

Den foreslåtte løyvinga på 125 millionar kroner til investeringar omfattar 19 mindre tiltak, i fem fylke, fordelt slik:

Aust-Agder
Riksveg 9 Storstraumen, rasteplass, Bygland kommune: 5 millionar kroner
Riksveg 9 Setesdal, universell utforming: 2 millionar kroner
Riksveg 9 Evje, utbetring av kryss, Arendalsvegen, Evje og Hornnes kommune: 2 millionar kroner
Riksveg 41 Birkeland – Hynnekleiv, trafikktryggingstiltak, Birkenes kommune: 9 millionar kroner
Riksveg 41 Heresfjorden, rasteplass, Birkenes kommune: 2 millionar kroner

Vest-Agder
Riksveg 9 Grim bru, ny løysing for gang- og sykkelveg, Kristiansand kommune: 20 millionar kroner
E39 Livold, døgnkvileplass, Lindesnes kommune: 8 millionar kroner

Rogaland
E134 Skre – Førresbotn, veglys, Tysvær kommune: 5 millionar kroner
E39 Førlandkrysset, undergang, Tysvær kommune: 3 millionar kroner

Hordaland
Riksveg 13 Brattlandsdalen, skredsikringstiltak, Suldal kommune: 6 millionar kroner
E134 Etne – Steine, gang- og sykkelvegtiltak, Etne kommune: 9 millionar kroner
E39 Rødskrysset, trafikksikringstiltak, Sveio kommune: 10 millionar kroner
E39 Boravik – Grov, gang og sykkelvegtiltak, Stord kommune: 6 millionar kroner

Møre og Romsdal
E39 Vestnes ferjekai, utskifting av heisbru og heistårn, Vestnes kommune: 20 millionar kroner
E39 Fursetfjellet, trafikksikringsstiltak, Gjemnes kommune: 4 millionar kroner
Riksveg 70 Meisingset, trafikksikringstiltak, Tingvoll kommune: 3 millionar kroner
E39 Lønset, veglys, Molde kommune: 3 millionar kroner
E39 Oppgradering av haldeplassar: 6 millionar kroner
E136 Oppgradering av haldeplassar: 1 million kroner

Sjå også – Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges18.8.2017 14:48Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett langs veier og jernbanelinjer11.8.2017 11:16Pressemelding

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt11.8.2017 11:08Pressemelding

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland9.8.2017 14:38Pressemelding

- Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Betre og meir miljøvennlig ferjesamband i indre Sogn13.7.2017 12:00Pressemelding

- Regjeringa ønsker ein meir fleksibel kvardag for folk og næringsliv i heile landet. No styrkar vi riksvegferjesambanda Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane slik at det får betre løysing for reserveferje. Det skal vere på plass tidlegare enn i dag ved driftsbrot, for å sikre gode tilbod til ei kvar tid. Fartøya skal òg driftast på låg- eller nullutsleppsteknologi, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom